EMOS - odpovědná společnost

 

EMOS spol. s r.o. je profitující stabilní společensky odpovědnou firmou stojící na principech tzv. trojí odpovědnosti.    
   
Naše firma EMOS jedná s ohledem nejen na zájmy vlastní společnosti, ekonomický růst a efektivní zhodnocení svěřeného kapitálu, ale také s ohledem na ochranu životního prostředí a širokou škálu sociálních aspektů své činnosti. Takové chování zvyšuje produktivitu práce a loajalitu zaměstnanců a zároveň přináší firmě dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu. Tyto kroky jsou systematické a v souladu s obchodní strategií, hodnotami a posláním celé společnosti.  

 

Ekonomická oblast

Společnost EMOS pracuje v souladu s legislativou všech států, ve kterých obchoduje, a zároveň s morálními zásadami vlastního etického kodexu. Všichni zaměstnanci jsou proto povinni jednat tak, aby maximalizovali příležitosti k vytváření zisku a současně plnili stanovené cíle společnosti. Veškeré úkony naší společnosti EMOS i zaměstnanců a vykazování hospodářských výsledků činnosti jsou plně transparentní a společnost nemá potřebu je skrývat. EMOS si tak oprávněně zakládá na pověsti nezadlužené společnosti, která vždy řádně a včas hradí veškeré své závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům i státu. Podle výsledků šetření nezávislé auditorské společnosti zadluženost za poslední uzavřené auditované období nepřesáhla 18 %.

   
         
 

Společnost EMOS dále plně akceptuje právo na ochranu duševního vlastnictví, a to nejen ve vztahu k zaměstnancům a dodavatelům, ale i vůči dalším zainteresovaným subjektům. O své vztahy se zákazníky, dodavateli i dalšími obchodními partnery pečuje a snaží se je dlouhodobě udržovat. V roce 2011 se společnost EMOS stala držitelem certifikátu o plnění požadavků normy ISO 9001:2009. Řádným respektováním této normy garantuje EMOS nejen kvalitu produktů dodávaných na trh, ale i kvalitu samotných firemních procesů.


 

Environmentální oblast

 

EMOS spol. s r.o. jedná vždy s ohledem na přírodu a životní prostředí. Snaží se proto využívat všechny přírodní zdroje co nejefektivněji a nejšetrněji. Usiluje o minimalizaci produkovaného odpadu a pro obalové materiály hledá opakované využití, případně pro ně zajišťuje recyklaci. V současné době je držitelem již šesti osvědčení, a sice EKO-KOM, ASEKOL, RETELA, s.r.o., ELEKTROWIN a. s., EKOLAMP a ECOBAT.
 

Společnost uzavřela smlouvu s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a stala se tak součástí „Systému EKO-KOM“. Mezi hlavní činnosti systému patří zajištění plnění povinnosti zpětného odběru, třídění, recyklace a opakované využití obalových odpadů, a to na celém území České republiky. Obaly produktů značky EMOS jsou proto označeny ochrannou známkou Zelený bod.    
   
EMOS je rovněž součástí celostátního kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení, jehož chod zajišťuje neziskově hospodařící společnost ASEKOL. Zastupuje celou řadu firem působících v daném oboru a jejich jménem pak organizuje sběr, dopravu a recyklaci elektrozařízení, či jejich opětovné použití. Společnost EMOS se za rok 2011 zasloužila o nemalé úspory elektřiny, ropy i vody a o snížení emise skleníkových plynů a produkce nebezpečných odpadů.  

Své povinnosti v oblasti nakládání s elektroodpadem přenesl EMOS na společnost RETELA, s.r.o., která byla založena především za účelem provozování kolektivního systému RETELA, který za zúčastnění firmy přebírá zodpovědnost za odpad, který vznikne po skončení životnosti elektrozařízení. Zajišťuje tedy sběr, demontáž, recyklaci i následné využití odpadu.


Dalším provozovatelem kolektivního systému, který zajišťuje společnosti EMOS plnění jejích povinností v oblasti sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu, je ELEKTROWIN a. s.

 

O vysloužilé světelné zdroje a svítidla se za EMOS stará nezisková společnost EKOLAMP, jejímž základním posláním je zajišťování sběru a recyklace použitých osvětlovacích zařízení. Zajišťuje tedy fungování systému sběru, svozu a zpracování osvětlovacích zařízení na celém území České republiky.


V rámci systému ECOBAT se společnost EMOS podílí na provozování efektivního a komplexního systému sběru a recyklace přenosných baterií. A v roce 2011 se tak podílela na odběru 769 tun vybitých přenosných baterií, což odpovídá více než 10 milionům kusů baterií.
 


 
 

Sociální oblast


Společnost EMOS klade velký důraz na dodržování pracovních standardů a morálních zásad, které jsou ukotveny v jejím etickém kodexu, a zajímá se i o názory svých zaměstnanců. K získání této zpětné vazby slouží anonymní hodnocení spokojenosti zaměstnanců prostřednictvím dotazníků a dále pak Nápadbox, do kterého mohou zaměstnanci vkládat své nápady, tipy a žádosti na vylepšení pracovních podmínek.

 

Dodržování českých pracovních standardů a lidských práv je ve společnosti samozřejmostí. Mimo ně mají ale zaměstnanci právo čerpat i řadu výhod, jednou z nich jsou například příspěvky na stravování v podobě stravenek. Nadstandardní nebo velmi zdařilé pracovní výkony zaměstnanců bývají oceněny prémiemi či jinými benefity. A zaměstnancům je také umožněno rozvíjet své potřeby seberealizace a sebevzdělávání na nejrůznějších vzdělávacích seminářích, specializovaných kurzech či odborných přednáškách souvisejících s náplní konkrétní pracovní pozice.

 

O novinkách a aktuálních informacích týkajících se společnosti a jejího chodu se zaměstnanci mohou dovědět v podnikovém čtvrtletníku s názvem Infonoviny, které jsou navíc doplněny i o oddychové stránky obsahující i nejrůznější obecně zajímavá témata.

 

Společnost EMOS investuje i do zvyšování životní úrovně a kvality v místě jejího působení. Ve svém nejbližším okolí a v přilehlých regionech pořádá a podporuje nejrůznější kulturní a sportovní akce, a to nejen pro své zaměstnance, ale i pro širokou veřejnost. Vedení společnosti se ale nebrání ani podpoře zcela individuálních aktivit či potřeb jedinců a dobrovolnických organizací, pokud shledá předmět žádosti o příspěvek nebo sponzorský dar jako zajímavý nebo obecně prospěšný a přínosný.

 

Pro dosažení co největší spokojenosti zákazníka společnost vyvíjí vlastní produkty a testuje jejich kvalitu i funkčnost, zvláštní pozornost pak věnuje testování bezpečnosti. Ke spotřebiteli se tak dostávají jen kvalitní a ověřené produkty, ke kterým je poskytován záruční i pozáruční servis.

 

© EMOS spol. s r.o., všechna práva vyhrazena.
Přidat stránku k oblíbeným.

GP bateries 1 GP bateries D testLogo Top rating