Vzdělávání zaměstnanců

 

 

Projekt: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti EMOS spol. s r.o.

 

spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky zaměřený na vzdělávání zaměstnanců a spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


byl dne 31.8.2011 ukončen.

 

Probíhal  od 15.9.2009 po dobu dvou let v zasedacích  místnostech společnosti, v terénu u zákazníků apod. Seminářů se zúčastnilo  celkem 837 osob (každý je zde započítán tolikrát, kurzů absolvoval), proškoleno bylo celkem 25 různých témat podstatných pro úspěšnou činnost obchodní společnosti. Seminářů a workshopů se postupně ve dvouletém období zúčastnilo 210 zaměstnanců.  Zdárný průběh projektu řídil projektový management, metodicky a odborně byl zajišťován vzdělávací společností TEMPO TRAINING& CONSULTING.

 

Zaměstnanci byli proškoleni v těchto vzdělávacích programech :


1.  Leadership pro střední management, rovné příležitosti
2   Efektivní podpora prodeje
3.  Psychologie prodeje
4.  Řešení konfliktních situací
5.  MS Word pro pokročilé
6.  MS Excel pro pokročilé
7.  Marketingový mix v prodeji
8.   Implementace strategie na EU trzích
9.   Změna jako příležitost, envir.chování
10.Asertivní jednání
11.Vnitrofiremní komunikace
12.Asertivita
13. Manažer jako kouč pro TOP management
14. Manažetr jako kouč pro střední management
15. Obchodní vyjednávání a argumentace
16. Řízení podle cílů
17. Delegování a vedení porad
18. Time a stress management
19. Stres a jak mu předcházet
20. Leadership pro TOP management, rovné příležitosti
21. Powerpoint
22. Vzdělávání obchodních zástupců pro velkoobchody a přímý prodej
23. Vzdělávání referentů a ostatních zaměstnanců
24. Vzdělávání mechaniků a skladníků
25. Plošná školení
26. Situační vedení pro TOP management
27. Situační vedení pro střední management
28. Outlook
29. Osobnostní typologie v praxi
30. Vzdělávání pro TOP management
31. Vzdělávání pro střední management
32. Vzdělávání obchodního týmu
33. IT kurzy
34. Virtuální třída

 

Jako výsledek tohoto projektu hodnotí manažeři výrazné zlepšení obchodních dovedností na vysoce profesionální úroveň. Dokladem toho je i skutečnost, že vzdělávání zaměstnanců a zejména obchodních zástupců pokračuje a bude pokračovat i nadále formou specifických workshopů, ev. koučováním jednotlivců, které již bude financováno z firemních zdrojů.

 

U ostatních zaměstnanců, kteří se projektu zúčastnili, došlo zejména ke zlepšení komunikace napříč firmou, ke zvýšení profesionálního přístupu k jejich práci i k posílení sounáležitosti k firmě.

 

Mezi nejlépe hodnocené patří kurzy informačních technologií na všech řídících úrovních.
Zaměstnanci společnosti EMOS spol. s r.o. jsou takto velmi dobře připraveni i na boj s trhem práce, pokud by se na něj dostali.

 


Ing. Helena Kryšková,
 projektový manažer


       


 

Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti EMOS spol. s r.o.

 

MINULOST, SOUČASNOST A BUDOUCNOST VZDĚLÁVÁNÍ VE FIRMĚ EMOS s.r.o. PŘEROV

V měsíci srpnu končí dvouletý projekt nazvaný Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti EMOS spol. s r.o., spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt byl zaměřen, jak už název napovídá, na vzdělávání zaměstnanců společnosti.

 

Minulost tohoto projektu nám říká, že :

 

 

 

 • projekt probíhá 2 roky a to od 15.9.2009 do 31.8.2011

 • semináře probíhaly v zasedacích místnostech společnosti, workshopy v terénu, u zákazníků apod.

 • celkem se seminářů zúčastnilo téměř 809 osob (každý je zde započítán tolikrát, kolik seminářů, kurzů, workshopů absolvoval)

 • bylo proškoleno celkem 25 různých témat podstatných pro úspěšnou činnost obchodní společnosti 

 • zaměstnanci strávili celkem na různých kurzech a workshopech 84 školících dnů

 • zdárný průběh ze strany organizační řídil projektový management, metodicky a odborně zajišťovala projekt vzdělávací společnost TEMPO TRAINING& CONSULTING.

Současnost ukazuje, že díky dvouletému vzdělávacímu maratonu získal každý z účastníků projektu nejen další nezbytné vědomosti k výkonu svého povolání (někteří opakovaně a jiní poprvé), ale v neposlední řadě i cenné zkušenosti a skrze jiné i poznání sebe sama. Nechyběly střety, emoce, nechyběla ani strategická rozhodnutí v zaměstnání a v osobním životě.

 

Ve vzdělávací agentuře TEMPO TRAINING & CONSULTING, která byla vybrána na základě řádného výběrového řízení, našla společnost EMOS s.r.o. vysoce profesionálního partnera a současně i partnera s hluboce lidským přístupem.

 

Je velmi obtížné změřit výsledek vzdělávání. Došlo bezesporu k posunu firemní kultury, právního vědomí, manažerských dovedností zejména v oblasti středního managementu a ztotožnění se zaměstnanců se strategií a vizí společnosti na úroveň, která stabilizuje postavení firmy EMOS s.r.o. v ČR a je východiskem pro její další expanzi. U obchodní společnosti je měřitelným ukazatelem její zisk a v době krize stabilita společnosti. Překonání hospodářské krize je bezesporu i odrazem práce kvalifikovaných a motivovaných zaměstnanců.

 

Je pravda, že ne vždy se vše dařilo bez problémů, docházelo k výměně názorů, k vyjasňování priorit. Ale i tudy vede cesta kupředu.

 

Budoucnost znamená zúročit poznatky a nabyté zkušenosti z projektového vzdělávání a na nich stavět. Bylo odhaleno hodně rezerv a z ukončeného projektu se stala výzva. V některých případech bude nezbytné vyměnit kvantitu za kvalitu a to ve využití všech potřebných zdrojů – lidských, finančních i materiálních. Za tím účelem pořádá EMOS spol. s r.o. 20.9. a 22. 9.2011 Den pro absolventy, přihlášky na gramblicka@emos.cz, info na www.emos.cz


  
 

Ing. Helena Kryšková,
projektový manažer
 

 


 

Vzdělávací cyklus je realizován ostravskou společností TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s., která byla nejvhodnějším uchazečem ve výběrovém řízení.

Od data zahájení realizace projektu byla již proškolena tato témata:

 

 • Leadership pro střední management , rovné příležitosti

 • Efektivní podpora prodeje 

 • Psychologie prodeje

 • Řešení konfliktních situací

 • MS Word pro pokročilé

 • MS Excel pro pokročilé II. a III.

 • Marketingový mix v prodeji

 • Implementace strategie na EU trzích

 • Změna jako příležitost, environmentální chování

 • Asertivní  jednání

 • Vnitrofiremní komunikace

 

Celkově se seminářů a workshopů od zahájení realizace projektu dosud zúčastnilo 260 zaměstnanců.

 

Pro hodnocení realizovaných seminářů jak externím evaluátorem, tak i projektovým managementem slouží jednoduchý dotazník,  který pokládá účastníkům následující otázky: 

 

 1. Informace kurzu byly pro mě nové

 2. Informace na kurzu byly pro mě zajímavé
  Vzhledem k tomu, že účastníci kurzu jsou jak noví zaměstnanci, tak i takoví, kteří se účastní vzdělávání ve společnosti opakovaně podle délky trvání pracovních poměrů, mohou mít některé informace nebo praktiky pro některé jednotlivce opakovací charakter. Ani tato situace však není negativní, protože lze dobře využít reakce zkušenějších versus nezkušených účastníků.

 3. Informace z kurzu jsou využitelné v naší organizaci
  Tento bod souvisí s vhodností výběru konkrétního tématu metodikem a také s postojem zaměstnance ke společnosti EMOS s.r.o.

 4. Kurz je přínosný pro můj rozvoj
  Vzhledem k tomu, že všechny workshopy jsou „šité na míru“, nelze vůbec připustit, že by jakýkoliv kurz nebyl přínosný pro rozvoj zaměstnance.

 5. Výklad a prezentace lektora byla srozumitelná  
  Ke každému tématu obdrží účastník skripta, kde je přehledně téma zpracováno včetně dalších souvislostí v podobě použité literatury. Celkově jsou skripta na vysoké profesionální úrovni a vhodně doplňují výklad lektora.

 6. Jsem spokojený s přístupem lektora k účastníkům:
  Každý z lektorů, s nimiž spolupracujeme, přistupuje ke školeným tématům různým způsobem  - obecně vyhovuje účastníkům nejvíce řízená diskuse. Samozřejmě ji nelze uplatnit vždy, ale je velmi přínosná i pro formování firemní kultury. Tempo i časové rozložení seminářů jednoznačně vyhovuje. Závisí na pravidlech, které si posluchači domluví na počátku semináře. Obtížné situace nastávají spíše v koordinaci seminářů a pracovních záležitostí frekventantů, kdy dochází ke kolizím a je nutné měnit již naplánované semináře často na poslední chvíli. V takové situaci je složité dát do souladu pracovní požadavky manažerů a volné termíny lektorů.

 7. Prostor pro otázky účastníků a diskusi byl dostatečný
  V 99,9 % seminářů byla atmosféra příjemná a s přibývajícím počtem seminářů se ještě zlepšuje.
  Stále více je od účastníků seminářů požadováno skládat studijní skupinu z TOP, středního managamentu i liniových zaměstnanců dohromady. Rovněž se osvědčilo střetnutí obchodních zástupců technické sekce a sekce prodeje apod.

 8. Prostory byly pro školení vyhovující
  Pokud jde o školicí prostory, veškerá školení probíhají v nových zasedacích místnostech společnosti EMOS spol. s r.o., které jsou pro účely seminářů vybaveny notebookem, datovým projektorem, flipchartem a promítacím plátnem.

 9. Občerstvení bylo kvalitní a dostatečné
  Občerstvení i ubytování pro účastníky školení jsme zajišťovali v prvních měsících realizace projektu vlastními silami. Bylo to velmi náročné organizačně i časově při dodržení podmínek stanovených v žádosti o schválení projektu. Proto od 04/2010 spolupracujeme se společností Valero spol. s r.o. Praha, která je v oblasti těchto služeb profesionálem.

 

Shrnutí zakázky:

Název programu:
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Související projekt(y):
Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti EMOS spol. s r.o.

Číslo zakázky: 03959

Předmět zakázky: služba

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1 882 400 bez DPH

Datum vyhlášení: 15. září 2009

Lhůta pro podávání nabídek: 26. říjen 2009 14:00

Místo pro podávání nabídek: Sídlo společnosti 

 

Název zadavatele: EMOS, s.r.o.

Sídlo zadavatele:
Přerov, Přerov I - Město, Šířava 295/17, PSČ 75002

IČ zadavatele: 19014104

DIČ zadavatele: CZ19014104

Kontaktní osoba:
Ing. Helena Kryšková,
Tel.: 605162958, 581261144, E-mail: kryskova@emos.cz


 

 

Popis předmětu zakázky:

 • proškolení 193 zaměstnanců společnosti EMOS spol. s r.o.

 • zaměstnanci cíleně rozděleni do 6 skupin – Top management, Střední management, Obchodní zástupci, Obchodní týmy, Referenti a ostatní zaměstnanci, Mechanici a skladníci

 • vzdělávací programy vytvořené každé skupině na míru

 • zapojení virtuální třídy jako inovujícího prvku v RLZ

 

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

listopad 2009 až květen 2011

 

Místo dodání / převzetí plnění:

Sídlo společnosti

 

Hodnotící kritéria:

 • Nabídková cena bez DPH - 35%

 • Provázanost nabízených služeb - 35%

 • Kvalita nabízených služeb - 30%

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele

 • Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele

 • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán

 • Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání

 • Referenční dopisy – minimálně 5 referenčních dopisů na obdobné zakázky, z toho minimálně 3 z oblasti soft skills dovedností v hodnotě nad 1 mil. Kč a zbylé dva z oblasti IT dovedností v hodnotě nad 200.000 Kč.

 

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

 

Požadavek na písemnou formu nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

 

Požadovaný jazyk nabídky:

český

 

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

 

Zadávací řízení se řídí:

Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.2, na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

 

Soubory ke stažení:

Formulář zadávání zakázek

© EMOS spol. s r.o., všechna práva vyhrazena.
Přidat stránku k oblíbeným.

GP bateries 1 GP bateries D testLogo Top rating