Přihlaste se k odběru novinek a získejte slevu 100 Kč na první nákup
Úvod Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Prohlášení

Jsme společnost EMOS spol. s r.o., se sídlem Lipnická 2844, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČO 19014104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1167, a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25.5.2018 představuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“), které je v ČR doplněno doprovodným zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Vymezení pojmů

Prohlášení o ochraně údajů EMOS spol. s r.o. je založeno na pojmech používaných evropským zákonodárcem pro přijetí obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Toto prohlášení o ochraně údajů by mělo být srozumitelné pro širokou veřejnost, stejně jako pro naše zákazníky a obchodní partnery. Za tímto účelem je nejdříve nutné vysvětlit použitou terminologii.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů jsou uvedeny mimo jiné následující pojmy:

Osobní údaje
„Osobní údaje“ jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě ("subjekt údajů"). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, a to zejména odkazem na identifikátor, jako je název, identifikační číslo, údaje o poloze, on-line identifikátor nebo jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

Subjekt údajů
„Subjekt údajů“ je jakákoliv identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují a jejíž osobní údaje zpracovává správce odpovědný za zpracování.

Zpracování
„Zpracováním“ se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo na soubory osobních údajů, ať neautomatizovanými či automatizovanými prostředky, jako je shromáždění, záznam, uspořádání, strukturování, uchovávání, přizpůsobení nebo změna, vyhledávání, konzultace, zveřejnění prostřednictvím přenosu, šíření nebo jiné zpřístupnění, srovnávání nebo kombinace, omezení, výmaz nebo zničení.

Omezení zpracování
„Omezením zpracování“ se rozumí označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.

Profilování
„Profilování“ je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, jež spočívá v jejich použití k hodnocení určitých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, obzvláště k analýze nebo odhadu aspektů týkajících se výkonu fyzické osoby v zaměstnání, hospodářské situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, umístění nebo pohybu.

Pseudonymizace
„Pseudonymizací“ se rozumí zpracování osobních údajů takovým způsobem, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dalších informací za předpokladu, že jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

Správce nebo správce odpovědný za zpracování
„Správcem“ odpovědným za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, jež sám nebo spolu s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a způsoby takového zpracování stanoveny právními předpisy Unie nebo členského státu, správce nebo specifická kritéria pro jeho jmenování mohou být stanovena právem Unie nebo členským státem.

Zpracovatel
„Zpracovatel“ je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

Příjemce
„Příjemce“ je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, jemuž jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu nebo nikoliv. Orgány veřejné moci, které mohou obdržet osobní údaje v rámci konkrétního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto údajů těmito veřejnými orgány musí podléhat pravidlům ochrany údajů dle účelu zpracování.

Třetí strana
„Třetí stranou“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby pod podléhající správci nebo zpracovateli, které jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje.

Souhlas
„Souhlas“ subjektu údajů je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

Kontaktní údaje správce

Správcem pro účely obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), jiných zákonů o ochraně údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení týkajících se ochrany údajů je:

EMOS spol. s r. o.
Lipnická 2844
Přerov I – Město
750 02 Přerov
E-mail:    info@emos.cz
Web:      www.emos.eu

Základní principy zpracování osobních údajů

Naše společnost se při zpracování osobních údajů řídí následujícími principy:

 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávané vždy zákonně, korektně, spravedlivě, transparentně a odpovědně
 • Zpracování je účelově omezené, tzn. pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávané způsobem, který je s těmito účely neslučitelný
 • V rámci minimalizace údajů je zpracování přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu
 • Osobní údaje musí být přesné a aktualizované, jinak se musí s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, bezodkladně opravit či vymazat
 • Nejsou zpracovávané osobní údaje, pokud pomine účel (právní titul) stanovený pro jejich zpracování
 • Zpracování osobních údajů probíhá způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení a ochranu

Účely zpracování

Účely zpracování osobních údajů a jejich kategorií vyplývají z činnosti naší společnosti, jedná se zejména o plnění dodavatelsko-odběratelských a jiných smluv (nabídka a nákup zboží, služeb, jejich hodnocení, zlepšování), vedení klientské evidence (uživatelský účet, E-mail marketing, retargeting), plnění právních povinností (vedení personální, mzdové a účetní agendy), oprávněné zájmy správce (ochrana majetku, ochrana zdraví a bezpečnost osob).

Kategorie osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete a ke kterým máme řádný právní titul, zejména identifikační a kontaktní údaje (např. jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon, E-mail, adresa doručení). Předmětem zpracování nejsou zvláštní kategorie osobních údajů.

Určité informace zpracováváme automaticky, jedná se zejména o údaje spojené s návštěvou našich webových stránek jako např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení.

Právní základy pro zpracování

 • Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 • Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);
 • Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Bezpečnostní a technická opatření a doba zpracování

Naše společnost dbá na bezpečnost a zabezpečení osobních údajů zavedením přiměřených opatření jak technického, tak organizačního rázu. Přijatá bezpečnostní opatření jsou průběžně zdokonalována s ohledem na aktuální stav dostupných technologií. Pokud by nastala situace ohrožující Vaše práva a svobody, budeme Vás o tom neprodleně informovat.

Cookies

Cookies jsou textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference nebo úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou. Cílem je maximalizace uživatelského komfortu při návštěvě webových stránek. Jejich nastavení a více informací naleznete na www.emos.cz/cookies .

Kamerové systémy

Zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů probíhá na základě oprávněného zájmu správce, který spočívá v ochraně majetku správce, zejména pak v ochraně před krádežemi a prevence proti vandalismu, a dále pak v ochraně života a zdraví osob vstupujících do monitorovaných prostor ve vlastnictví správce. Jednotlivé kamery jsou umístěny tak, aby monitorovaly výhradně prostory za daným účelem, kde se osoby pohybují standardním způsobem, jehož záznam nijak zásadně nenarušuje jejich soukromí. Zaznamenáván je pouze obraz. U vstupů do takto monitorovaných prostor jsou nepřehlédnutelně umístěny informace o tom, že je prostor monitorován kamerovým systémem se záznamem a odkaz, kde je možné získat podrobnější informace - www.emos.eu/kamerove-systemy .

Identifikace správce:

EMOS spol. s r. o.
Lipnická 2844
Přerov I – Město
750 02 Přerov
IČ:           19014104
E-mail:    info@emos.cz

Návštěvníci areálu společnosti

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem ochrany majetku a zajištění bezpečnosti, tedy z důvodu Vaší případné následné identifikace v případě mimořádné události přímo či nepřímo související s Vaším pobytem v areálu společnosti (např. majetková škoda nebo bezpečnostní incident). Právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je tudíž náš oprávněný zájem [čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)]. U vstupů do areálu společnosti jsou nepřehlédnutelně umístěny informace o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Podrobnější informace je možno získat na recepci v administrativní budově společnosti.

Verze pro mobilní telefony a mobilní aplikace

Vstupujete-li na naše webové stránky z telefonu, tabletu či podobného zařízení, tak je pro tyto přístroje optimalizujeme. Vaše osobní údaje v takovém případě zpracováváme obdobným způsobem, jako v případě přístupu z počítače.

Doba zpracování

Naše společnost zajišťuje, aby byly doby, po které jsou osobní údaje zpracovávány, omezeny na nezbytné minimum. Tyto doby jsou většinou dané povinnostmi vyplývajících ze smluvního vztahu mezi námi nebo z obecně právních předpisů. V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas nebo byly tyto osobní údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány do odvolání takového souhlasu či zrušení uživatelského účtu.

Vaše případné kamerové záznamy, vzniklé v souvislosti s Vaší návštěvou či pohybem v prostorech naší společnosti, standardně ukládáme po dobu 20 dní. Pakliže v monitorovaném prostoru dojde k protiprávnímu jednání, můžeme kontaktovat policii a předmětné záznamy předat v odůvodněných případech příslušným orgánům činným v trestní řízení (policie, soud apod.). V takovém případně nejsou záznamy po 20 dnech mazány, ale z důkazních důvodů je uchováváme do pravomocného skončení věci.

Podmínky vyjádření souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů je jedním z právních základů pro zpracování osobních údajů.   

Pokud jste nám vyslovili souhlas se zpracováním osobních údajů, znamená to, že pro účel a v rozsahu daném v souhlasu jsme obdrželi Vaše svolení ke zpracování osobních údajů. Váš souhlas nám by dán svobodně, konkrétně, informovaně a jednoznačně.

Doba platnosti souhlasu je obvykle v souhlasu uvedena. Není-li v souhlasu uvedeno jinak, obecně platí, že souhlas je platný po dobu trvání nejdelšího smluvního vztahu mezi námi.

Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to těmito způsoby:

 • e-mailem zaslaným na adresu info@emos.cz
 • dopisem doručeným na adresu naší společnosti
 • přes odkaz obsažený v každé elektronicky zasílané marketingové nabídce

Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing, SMS marketing) zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu nebo oprávněného zájmu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit kliknutím na odkaz v patičce newsletteru, zasláním e-mailu na adresu info@emos.cz, či odpovědí na SMS s informací, že si již nadále nepřejete dostávat obchodní sdělení.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje můžeme při zpracování v rámci účelu předat příjemcům v postavení správce osobních údajů, zejména orgánům veřejné moci a soudům při plnění našich zákonných povinností.

Osobní údaje můžeme při zpracování v rámci účelu předat příjemcům v postavení našeho zpracovatele osobních údajů, kteří zpracovávají osobní údaje pro nás dle našich pokynů, zejména:

 • Přepravní společnosti: abychom vám mohli doručit zboží, předáváme přepravní společnosti vaše jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail. Přepravní společnost dále nijak vaše údaje nevyužívá.
 • Platební brána: u způsobů platby „převodem“ nebo „kartou“ používáme platební bránu, které poskytujeme e-mailovou adresu pro případ informování o nezdařené platbě. Platební brána dále nijak vaše údaje nevyužívá.
 • Chat: za účelem komunikace se zákazníky používáme chat modul, kde v případě off-line režimu zadává uživatel svou e-mailovou adresu pro zodpovězení dotazu. Chatovací modul dále nijak vaše údaje nevyužívá.
 • Formuláře na e-shopu: na e-shopu používáme různé formuláře, např. Kontaktní formulář. U těchto formulářů vyžadujeme nezbytně nutné údaje, např. pro komunikaci s vámi. Tyto údaje dále nijak nevyužíváme.
 • Srovnávače zboží: Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 • Měření statistik: sbíráme data o návštěvnosti našeho e-shopu pomocí cookies za účelem statistického vyhodnocování a optimalizování stránek tak, aby byl pro uživatele přívětivější a aby se u nás uživatel cítil příjemně.
 • Reklamní nástroje: za účelem zobrazování relevantních reklam poskytujeme cookies reklamním nástrojům, jako jsou Google Adword, Sklik, Facebook atd. Tímto způsobem vám reklamní nástroje můžou zobrazit reklamu šitou na míru a nezahlcovat vás nezajímavou reklamou.
 • Platforma e-shopu: programátorské práce na našem e-shopu zajišťuje externí poskytovatel, který má přístup k datům uložených v databázi. Tato data využívá k účelům potřebným pro provoz e-shopu. Poskytovatel platformy dále nijak vaše údaje nevyužívá.
 • Marketingové účely: využíváme služeb poskytovatelů platforem pro e-mail marketing Targito (newslettery, automatizace, opuštěný košík) a SMS marketing od ProfiSMS. Obchodní sdělení prostřednictvím e-mailu a SMS odesíláme na základě vašeho souhlasu či na základě oprávněného zájmu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit kliknutím na odkaz v patičce newsletteru, zasláním e-mailu na info@emos.cz, či odpovědí na SMS s informací, že si již nadále nepřejete dostávat reklamní sdělení. Poskytovatelé platforem se smluvně zavázali, že nebudou poskytovat svěřené údaje žádným dalším osobám.

Osobní údaje osob mladší 16 let

Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16 let. Osoba mladší 16 let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník).

Vaše práva vůči správci Vašich osobních údajů

V rámci zpracování osobních údajů máte, jste-li fyzickou osobou, tato práva vůči správci osobních údajů:

 • právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v případě, že jste poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat
 • právo na přístup k osobním údajům, tj. právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou u nás zpracovávány, a pokud je tomu tak, tak právo na přístup k nim a k těmto informacím:
  - Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů
  - Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů
  - Kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů
  - Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy
  - Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
  - Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od Vás
   
 • právo na opravu
  v případě, že dojdete k závěru, že zpracováváme nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. Provedeme opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu
 • právo na výmaz osobních údajů
  v případě, že požádáte o výmaz, vymažeme Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů
 • právo na omezení zpracování
  v případě, že požádáte o omezení zpracování, Vaše osobní údaje znepřístupníme, dočasně odstraníme či uchováme anebo provedeme jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
  v případě, že o toto požádáte, osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám předal, Vám budou předány ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
 • u automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování právo na lidský zásah ze strany správce, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout rozhodnutí

Všechna výše uvedená práva máte možnost uplatnit podáním žádosti (o informace, výmaz, opravu či námitku) s Vaší ověřenou identitou, což znamená, že žádost podáte buď

 • osobně na naší výše uvedené adrese s ověřením Vaší identity pomocí průkazu totožnosti,
 • zasláním písemné žádosti s ověřením Vaší totožnosti prostřednictvím CzechPointu nebo notáře,
 • zasláním elektronické žádosti prostřednictvím datové schránky,
 • zasláním elektronické žádosti doplněné o zaručený elektronický podpis (viz zákon č. 297/2016Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce) na adresu gdpr@emos.cz .

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od jejího obdržení. Ve výjimečných případech můžeme, s ohledem na složitost a počet žádostí, danou lhůtu prodloužit o další 2 měsíce (o tomto vás budeme neprodleně informovat). Vaši žádost vyřídíme bezplatně. Jenom v případě, že by podané žádosti byly zjevně nedůvodné či nepřiměřené, zejména proto, že by se neustále bezdůvodně opakovaly, bychom vám účtovali přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení či s učiněním požadovaných úkonů, případně bychom Vaši žádost odmítli (jak nás opravňuje čl. 12 odst. 5 obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Dále máte právo obrátit se se svou stížností nebo podnětem, který se týká zpracování osobních údajů, na Úřad pro ochranu osobních údajů, možné kontakty:

 • Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
 • E-mail: posta@uoou.cz
 • datová schránka: qkbaa2n

Budeme však rádi, pokud budete stížnosti řešit nejprve s námi. Vždy se na nás můžete snadno obrátit na těchto kontaktech:

 • EMOS spol. s r.o., Manažer firemních procesů, Lipnická 2844, 750 02 Přerov, Czech Republic
 • E-mail: gdpr@emos.cz nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 26. 10. 2023.