Úvod Pravidla spotřebitelské soutěže

Pravidla spotřebitelské soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE

„Velká předvánoční soutěž s Emos.cz“

Tato pravidla („pravidla“) upravují podmínky spotřebitelské soutěže („soutěž“) s názvem „Velká předvánoční soutěž s Emos.cz. Tato pravidla jsou k dispozici nepřetržitě po celou dobu trvání soutěže na internetové adrese https://www.emos.cz/soutez a jsou jediným závazným dokumentem upravujícím pravidla soutěže.

POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost EMOS spol. s r.o., se sídlem Lipnická 2844, 750 02 Přerov, IČO: 19014104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1167 („pořadatel“), provozovatel e-shopu Emos.cz.

MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat na internetové adrese www.emos.cz („soutěžní stránky“) v rámci následujícího soutěžního období („soutěžní období“), které je rozděleno na tři slosovací období („slosovací období“):

 • od 1. 11. 2023 00:00:00 hod. do 14. 12. 2023 23:59:59 hod.

Soutěžní období je rozděleno na tři slosovací období:

 • 1. slosovací období: od 1. 11. 2023 00:00:00 hod. do 14. 11. 2023 23:59:59 hod.
 • 2. slosovací období: od 15. 11. 2023 00:00:00 hod. do 30. 11. 2023 23:59:59 hod.
 • 3. slosovací období: od 1. 12. 2023 00:00:00 hod. do 14. 12. 2023 23:59:59 hod.

Rozhodujícím okamžikem pro posouzení, zda účastník splnil podmínky pro zařazení do soutěže v daném slosovacím období, je okamžik odeslání závazné objednávky zboží uskutečněné prostřednictvím e-shopu www.emos.cz, která následně (tj. i po uplynutí slosovacího období) nebyla zákazníkem vrácena (a to jako celek nebo i jen částečně, pokud by v tomto důsledku došlo k poklesu hodnoty požadované výše objednávek potřebných pro účast v soutěži), či nepřevzata od přepravní společnosti. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že uplatnění oprávněné reklamace zboží nesnižuje hodnotu objednávky.

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let, která splní podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly („soutěžící“). Podmínkou účasti v soutěži je nákup na e-shopu www.emos.cz v hodnotě minimálně 500 Kč včetně DPH. Soutěžící nemusí být na e-shopu registrován.

Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s těmito pravidly v době konání soutěže. Z účasti v soutěži jsou dále vyloučeny všechny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k pořadateli či k osobám s pořadatelem personálně a majetkově spjatými.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže ty soutěžící, u jejichž soutěžního chování se projevují známky podvodného soutěžení nebo je u nich jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže či obcházení těchto pravidel v rozporu s pravidly této soutěže či smyslem soutěže.

VÝHRY V SOUTĚŽI

Do soutěže jsou vloženy tyto hmotné výhry v následujícím počtu a hodnotě:

1. slosovací období: od 1. 11. 2023 00:00:00 hod. do 14. 11. 2023 23:59:59 hod.

 1. cena: 1x P8569, CREE LED nabíjecí čelovka GP Xplor PHR19 v hodnotě 2 369 Kč
 2. cena: 1x P4536, COB LED nabíjecí pracovní reflektor, 2000 lm v hodnotě 1 699 Kč
 3. cena: 1x P4533, COB LED nabíjecí pracovní reflektor, 1000 lm v hodnotě 1 029 Kč
 4. cena: 1x P4531, COB LED + LED nabíjecí prac. svítilna, 400 lm v hodnotě 559 Kč
 5. cena: 1x P4531, COB LED + LED nabíjecí prac. svítilna, 400 lm v hodnotě 559 Kč 

2. slosovací období: od 15. 11. 2023 00:00:00 hod. do 30. 11. 2023 23:59:59 hod.

 1. cena: 1x P8569, CREE LED nabíjecí čelovka GP Xplor PHR19 v hodnotě 2 369 Kč
 2. cena: 1x P4536, COB LED nabíjecí pracovní reflektor, 2000 lm v hodnotě 1 699 Kč
 3. cena: 1x P4533, COB LED nabíjecí pracovní reflektor, 1000 lm v hodnotě 1 029 Kč
 4. cena: 1x P4531, COB LED + LED nabíjecí prac. svítilna, 400 lm v hodnotě 559 Kč
 5. cena: 1x P4531, COB LED + LED nabíjecí prac. svítilna, 400 lm v hodnotě 559 Kč 

3. slosovací období: od 1. 12. 2023 00:00:00 hod. do 14. 12. 2023 23:59:59 hod.

 1. cena: 1x P8569, CREE LED nabíjecí čelovka GP Xplor PHR19 v hodnotě 2 369 Kč
 2. cena: 1x P4536, COB LED nabíjecí pracovní reflektor, 2000 lm v hodnotě 1 699 Kč
 3. cena: 1x P4533, COB LED nabíjecí pracovní reflektor, 1000 lm v hodnotě 1 029 Kč
 4. cena: 1x P4531, COB LED + LED nabíjecí prac. svítilna, 400 lm v hodnotě 559 Kč
 5. cena: 1x P4531, COB LED + LED nabíjecí prac. svítilna, 400 lm v hodnotě 559 Kč 

Pořadatel v souladu s právními předpisy České republiky neodpovídá za vady výher v soutěži, ani neposkytuje žádnou záruku za jejich jakost, proto po převzetí výhry není reklamace vad výhry výhercem u pořadatele možná. Pořadatel nenese odpovědnost za vady vzniklé na výhrách v průběhu jejich přepravy a předávání.

JAK SE SOUTĚŽE PLATNĚ ZÚČATNIT?

Účast v soutěži je podmíněna uskutečněním objednávky zboží na e-shopu www.emos.cz („soutěžní nákup“), přičemž platí, že:

 • pro zařazení do slosování o uvedené ceny, musí soutěžící ve slosovacím období udělat alespoň jednu objednávku, jejíž minimální hodnota je větší nebo rovna 500 Kč vč. DPH. Zásilka musí být zákazníkem převzata od přepravní společnosti a v případě odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní, právo na účast v soutěži zaniká.

Registrace do soutěže probíhá automaticky splněním výše uvedených podmínek pro účast v soutěži (tj. závaznou objednávkou, úhradou a převzetím soutěžních nákupů). Každý účastník, který splní podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly, bude automaticky zařazen do slosování o výhry v soutěži; není nicméně povinen v případě výhry činit žádné jednání ani jakkoliv jinak se aktivně soutěže účastnit.

Pokud si účastník soutěže v jednotlivých slosovacích obdobích vytvoří více objednávek v minimální hodnotě 500 Kč, bude do slosování každého ze slosovacích období zařazena pouze jedna z jeho uskutečněných objednávek.

VYHLÁŠENÍ VÝHERCŮ

Vyhlášení výherců jednotlivých výher probíhá do 14 kalendářních dní od ukončení každého slosovacího období. Určení výherce probíhá na základě generátoru náhodných čísel. V případě výhry bude výherce kontaktován písemně na e-mail, který je uveden v objednávce, pokud by na e-mail nereagoval, může být pro účely ověření adresy osloven telefonicky na telefonním čísle, které uvedl ve své objednávce na e-shopu www.emos.cz. Nákupem na e-shopu v soutěžním období a při splnění podmínek mohou být kontaktní údaje účastníka soutěže (e‑mail, telefon) užity ke sdělení informace o výhře v soutěži.

V případě výhry bude výhra výherci odeslána do 7 pracovních dní od vyhlášení výherců na adresu, kterou soutěžící potvrdí/sdělí písemně či telefonicky.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit či omezit pravidla této soutěže či její provádění včetně doby její platnosti, či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Taková skutečnost bude neprodleně oznámena soutěžícím na e-shopu www.emos.cz. Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu rozhodnout s konečnou platností o jakékoliv otázce spojené se soutěží. Současně má pořadatel právo vyloučit jakéhokoliv soutěžícího, u něhož je podezření, že porušoval či zneužíval tato pravidla nebo se účastnil soutěže podvodným způsobem. Případné námitky k průběhu soutěže je soutěžící povinen zaslat pořadateli do 5 pracovních dnů od ukončení daného soutěžního období písemně na adresu sídla pořadatele. Na pozdější námitky nebude brán zřetel. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé výhercům (soutěžícím) ani třetím osobám v souvislosti s účastí v soutěži nebo realizací výher.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je pořadatel soutěže.

Účelem zpracování osobních údajů je zajištění organizace a vyhodnocení soutěže, přičemž tento účel zahrnuje zejména následující operace zpracování:

 • uložení osobních údajů při vytvoření objednávky;
 • zasílání informativních e-mailů, resp. kontaktování soutěžících prostřednictvím tel. hovoru ve věcech týkajících se organizace a vedení soutěže;
 • zpracování osobních údajů pro účely kontroly a vyhodnocení soutěže dle pravidel;
 • osobní, telefonický, písemný i elektronický kontakt za účelem ověření splnění podmínek soutěže soutěžícím, informace o výhře a další související komunikace.

Právním titulem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Pro účely zajištění organizace soutěže a jejího vyhodnocení je nezbytné zpracování těchto kategorií osobních údajů: jméno a příjmení, kontaktní adresa, telefon, e-mail a informace o soutěžním nákupu. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám

 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a 180 dní po jejím skončení za účelem kontroly splnění podmínek soutěže. Po uplynutí této doby budou osobní údaje uchovány pouze v nezbytném omezeném rozsahu z důvodu případné kontroly soutěže ze strany orgánu dozoru a pro případ doložení, že správce postupoval v souladu s právními předpisy a pravidly nejdéle po dobu 3 let od skončení soutěže, neukládá-li zákon delší dobu.

 Soutěžící má práva dle příslušných právních předpisů, tj. dle článků 12-23 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), tj. zejména právo na transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů, dle uvedeného nařízení má subjekt rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Soutěžící má právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování.

 Pro odvolání souhlasu či jiné uplatnění svých práv, podání stížnosti nebo v případě jakéhokoli dotazu se může soutěžící obrátit na správce e-mailem zaslaným na adresu: info@emos.cz.

Soutěžící může taktéž uplatnit stížnost u dozorového úřadu, kterým je ve věci zpracování osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů.

 DAŇ Z VÝHRY

Účastí v soutěži bere soutěžící na vědomí, že od daně z příjmů fyzických osob jsou osvobozeny pouze výhry do hodnoty 10.000 Kč (vč. DPH). V případě, že hodnota výhry přesáhne 10.000 Kč (vč. DPH), výhra podléhá zdanění v souladu s § 36 odst. 2) písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, a je nutné z ní odvést daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně (tzv. srážková daň).

Hodnota zboží, o které se soutěží, je nižší než 10.000 Kč vč. DPH, takže srážková daň nebude uplatněna.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Soutěžící účastí v soutěži bez výhrad akceptuje, že soutěž je pořádána a organizována podle českého práva a že jakékoliv spory související se soutěží budou řešeny výlučně před soudy České republiky.

Účastí v soutěži každý soutěžící rovněž potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly.

Pokud pořadatel či tato pravidla neurčí jinak, veškerá oznámení o soutěži, jejím průběhu a změnách budou realizována prostřednictvím soutěžních stránek.

Pořadatel neodpovídá za dočasnou nedostupnost soutěžních stránek způsobenou objektivními okolnostmi, zejména vadou připojení k internetu či jiným technickým výpadkem.

Dotazy vztahující se k soutěži je možné směrovat na e-mail info@emos.cz.

V Přerově dne 1. 11. 2023